Nivellement – hvad er det og hvornår bruges det?

Ved opførelse af nybyggeri

Når der skal opføres nye bygninger, består en del af det tekniske arbejde inden for landmåling i at bestemme højder og koter på det pågældende område. På et nivellements- eller situationsplan vises de målte højder og koter. De anvendes i grundlaget for projektering ved nybyggeri.

Skal der opføres nybyggeri, så er det påkrævet med et udgangspunkt i et lokalt eller landsdækkende kotesystem. Det skal være på plads før arbejdet kan påbegyndes ude på byggepladsen. 

Inden du ansøger om byggetilladelse – få styr på koterne

Tag for eksempel en opførelse af et nyt parcelhus. Det er af vital betydning, at husets sokkel placeres i den rigtige højde over terrænet, da man dels ellers risikerer at overfladevand løber ind på gulvet og dels for at sikre at spildevand kan bortledes korrekt til kloaknettet. Det er helt afgørende, at vandet kan løbe den rigtige vej i kloakrørene. Der kan ikke undervurderes hvor vigtigt det er at have styr på koterne, inden man ansøger om byggetilladelse hos kommunen. 

Niveauplan for byggeri

Skal der bygges på et skrånende eller kuperede byggegrunde, så fastsætter kommunen gerne et niveauplan for byggeriet ifm. byggeansøgningen. Ud fra et landsdækkende kotesystem bestemmes niveauplanet, som altså er det vandrette plan. Niveauplanet afgør hvor højt byggeriet må være, og behøver ikke nødvendigvis være det samme som den fastsatte sokkelkote for byggeriet. 

Hvilket kotesystem anvendes?

De fleste arkitekter og ingeniører vil projektere i det landsdækkende kotesystem DVR90. Det giver mange når byggeriet skal placeres korrekt på grunden. DVR90 står for Dansk Vertikal Reference 1990 og er middelvandstanden målt i de danske havne i 1990. Terrænkoten der er angivet i DVR90 vil altså være højden målt fra vandoverfladen og op til terræn. 

Nivellement med præcision

De fleste landmålere har erfaring med udførelse af nivellement af mange forskellige arter. Det gælder også præcisionsnivellementer ved f.eks. fikspunktsrenovering, sætningsmålinger eller opgaver af mere speciel karakter. Landmåleren vil foretage opmåling med totalstation, RTK-GPS eller nivellement eller en kombination af flere af disse målemetoder alt afhængig af opgavens omfang. En dronemåling kan også anvendes til et nivellement, f.eks. til kontrol af mængden af jord på en byggegrund. Det er relativt ukompliceret at foretage en kvalificeret volumenberegning med en droneflyvning.

Sørg for rådgivning til opgaven

En landmåler (landinspektør) vil kunne udføre nivellementet med høj præcision efter forudgående aftale med dig, og i samarbejde med projektets ingeniør eller arkitekt tilrettelægge opmålingen.

Tidligere artikelEr fliserens prisen værd?
Næste artikelDansk Forfatter Bygger Bro Imellem Teori og Praksis